Formularz kontaktu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez spółkę Ceramika Paradyż Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, zgodnie art. 6 ust.1 lit a RODO. Poinformowano mnie o prawie wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Polityka prywatności (https://www.paradyz.com/pl/polityka-prywatnosci).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu kontaktowym adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez spółkę Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie, ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, automatyczne analizowanie i zestawianie, przez spółkę Ceramika Paradyż Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno informacji o internetowych adresach elektronicznych, z którymi łączyło się wykorzystywane przeze mnie urządzenie końcowe, informacji o rodzaju używanego urządzenia jak również rodzaju i wersji oprogramowania dla celów określania moich preferencji zakupowych wynikających z aktywności internetowej oraz prezentowania mi w oparciu o tak określone preferencje reklam produktów i usług. Zgoda nie obejmuje prawa do gromadzenia i analizowania danych wrażliwych określonych w art. 9 ust. 1 i 2 RODO.

Wyrażam zgodę na udostępnianie danych (w tym danych adresowych) na stronie internetowej www.paradyz.com, której Administratorem jest Ceramika Paradyż Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO, w celu wskazania na mapie punktów sprzedaży produktów Administratora.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceramikę Paradyż Sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 125109, posiadająca numer NIP: 768-166-25-55, numer REGON: 592184659, numer BDO: 000036011, posiadająca status dużego przedsiębiorstwa zgodnie z treścią art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021, 424 t.j. z dnia 2021.03.08), o kapitale zakładowym: 55.974.210,00 zł, dalej: ADO.
 2. W ADO został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych. Ewentualne pytania i wątpliwości można kierować także na adres korespondencyjny ADO, tj.: ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, z dopiskiem IOD, bądź pod drogą mailową na adres e-mail: iod@paradyz.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu marketingowych w tym udostępniania danych na stronie internetowej Administratora.
 4. Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.
 5. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów lub wycofania zgody. W związku
  z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, , podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania o organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej/jego dotyczących narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 8. ADO nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.